Python Squad Player List

#PlayerTeamPositionPUBGM IDPUBGM ID LevelDeviceDiscord User TagKillsMatches playedKD Ratio
1banPythonツRyuKPython SquadDMR57648629075EmulatorPythonツRahat#2280690.7
2banPythonツAkibYTPython SquadIGL524319340276EmulatorPythonツAkib#8310490.4
3banPythonツRaBiBPython SquadSniper532639121371EmulatorPythonツRaBiB#1689340.8
4banHave乀A乀RelaxPython SquadSniper530798556573EmulatorPythonツRelax#2170270.3
5banPythonツCopYTPython SquadAssaulter565891766869EmulatorPythonツFerdous#0490140.3
6banPythonツSakeefPython SquadAssaulter524883902974EmulatorPythonツSakeef#1536000.0